ingilizce bağlaçlar

Posted by admin on Nis 15, 2012 in ingilizce konu anlatımı |

İnglizce dilini iyi bir biçimde öğrenmek ve sınavlarda başarıya ulaşmanın en önemli etmeni iyi bir ingilizce bağlaç bilgisine sahip olmaktır. İngilizce bağlaçların iyi bilinmesi durumunda beklenen sınav puanı yüzde on – on beş oranında yükselecektir.

İngilizce Bağlaçlar konusu dilbiligisi kitaplarında oldukça yüzeysel anlatıldığından gerekli bilgi seviyesine ulaşılamıyor ancak biz derinlemesine konuyu detaylarıyla açıklığa kavuşturacağız.

Bağlaç nedir ?
İki cümleyi birbirine bağlayan cümlenin en önemli unsurlarıdır. “ Conjunction ” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “bağlaç” kelimesi kullanılır .Bu kelimede bağlantı demek olan “junc” kökünden gelmektedir.

Çetin and Recai were here.
Çetin and Recai buradaydı.
Yukarıdaki cümlede “and” bağlaç değil; edat yerine geçmektedir.

I was here, and they were here too .
Ben buradayım ve onlarda buradaydı.
Yukarıdaki cümlede “and” bir bağlaç görevini üstlenmiştir.

İngilizce Bağlaçlar

İki cümle arasındaki bağlantıyı sağlayan bağlaçlardır. Tartışmalı olmasına rağmen genelde sayılarının yedi olduğu kabul edilir.
And : ve (cümleler arasında paralellik söz konusudur.)
and ile örnek cümle :
Mihrimah fed the dog and it had a deep sleep after a few minutes.
Mihrimah köpeği besledi ve birkaç dakika sonra köpek derin bir uykuya daldı.
I hope Mrs.Sevgi will stay at home and have a rest tomorrow ,and his husband will look after her.
Umarım yarın Sevgi Hanım evde kalacak ve dinlecek ve kocası ona bakacak.

But : fakat ,ama, ancak (cümeleler arasında zıtlık söz konusudur.)
but ile örnek cümle :
Hediye didn’t cry ,but it was obvious that she was so sad.
Hediye ağlamadı fakat üzgün olduğu aşikardı.
Arzu studied for ten days, but she failed the English exam again.
Arzu on gün boyunca ders çalıştı, fakat yinede İngilizce sınavında başarısız oldu.

So : Bir olaya bağlı sonuçtan bahsederken kullanmak için..bu yüzden , bundan …dır ki,….-den dolayı
so ile örnek cümle :
It is snowing heavily, so the refree will cancel the match.
Şiddetli bir şekilde kar yağıyor, bu yüzden hakem maçı erteleyecek.
She gave me some money to pay in the bank so I went out while it was snowing.
Bankaya ödemem için bana biraz para verdi bu yüzden kar yağarken dışarı çıktım.

Or : veya (iki alternatiften birini seçen bağlaçtır.)
or  ile örnek cümle :
I have to go and help her , or I have to ask someone else for help.
Ona gidip yardım etmeliyim yada başka birinden yardım istemeliyim.

Aşağıdaki kullanımı karıştırmayalım!
I want you choose one of them . Green one or Purple one ?
Onlardan birini seçmeni istiyorum.Yeşil olan mı veya (yoksa) mor olan mı?

Nor: ne ….ne , ikisinden hiçbiri (or bağlacına benzer bir kullanımı vardır, olumsuz manada kullanılır ve 2 seçeneğin hiçbiri anlamındadır)
Nor ile örnek cümle :
Leyla didn’t call me, nor did she write to me.
O ne beni aradı nede bana yazdı.

Not: Nor  bağlacından sonra devrik yapıda cümle kurmak gerekir. Yukarıdaki örneğe dikkat ediniz.
Bu aşağıdaki nor kullanımı ile yukarıdaki birbirinden farklıdır.
Neither with you nor without you
Ne seninle nede sensiz

For: edat göreviyle kullanıldığında “için” , bağlaç göreviyle kullanıldığında iki cümle arasında “zira” manasındadır.
For ile örnek cümle :
I knew the answer ,for my father had told me that.
Cevabı biliyordum zira babam bana söylemişti.

Yet: zarf göreviyle kullanıldığında “henüz” manasında; bağlaç göreviyle kullanıldığında “halbuki” manasındadır.
Yet ile örnek cümle :
When I saw Zeliha , she was sitting on the sofa ,yet she had to be at home at this time of the day.
Zeliha’yı gördüğümde kanepede oturuyordu halbuki günün bu saatinde evde olmalıydı.

Uyarılar : Bu bağlaçların kullanımında dikkat edilmesi gereken beş ana unsur mevcuttur.

* Coordinating Conjunction bağlaçları illa ki iki cümle arasında olacaktır. Şayet kpds yada toefl gibi sınavlarda cümlelerin başında ve sonunda doldurulması gereken bir boşluk bırakılmışsa ve bir bağlaç getirmek gerekiyorsa ,yukarıdaki yedi ingilizce bağlaçtan biri kullanılamaz.

** Yukarıdaki bağlaçlardan önce mutlaka bir virgül kullanmalısınız.Şayet sınavda ortası boş bırakılmış bir cümle varsa ve bağlaçla doldurulması sizden bekleniyorsa eğer boşluktan önce bir virgül (,) yoksa bu yedi bağlaçtan biri olamaz.“and, but ve so” bağlaçlarında çoğu zaman özne cümelelerde aynı olduğundan ikinci kez yazılmaz. Bu yüzden (,) virgül bu kısaltmalarda kullanılmaz. Virgülün (,) amacı konuşmadaki duraklamayı belirtmektir.

*** Yukarıdaki bağlaçların olduğu cümleler mutlaka baştan sona doğru çevrilir.Cümle tam çevrilemezse dahi en kötüsü çevirinin baştan sona olduğunu bilmemiz soruya cevaplamamız için bir artı olacaktır.

**** So bağlacı ile kendisinden sonra gelen cümlede gerçekleşmiş veya gerçekleşecek bir olaydan bahsedilir. Benzer bir durumda but zıtlık bağlacı için söz konsudur. Kendisinden sonra gelen cümlede ilk cümlenin zıttı bir durum söz konsudur.  and  paralellik bildirdiğinden dolayıdır ki kendisinden sonra birinci cümlenin paralelinde gerçekleşen bir olaydan bahsedilecektir.

***** but ve yet  zıtlık ifade vermek için kullanılır. Konuşma dilinde çoğunlukla “but”  kullanımı vardır. “ yet” kullanımı ileri düzey İngilizcede söz konusudur.

Sentence Connectors 

Bu gruptaki bağlaçlar! cümleler arasında bağlantı oluşturmak amacıyla kullanılırlar. Bu özelliklerinden dolayı bağlaç tanımının içine girmezler. Bu sebeptendir ki bunlara bağlaç değil de “cümle bağlayıcıları” adı verilir .

Sentence Connector lerin kullandığı çatılarda  iki cümle mevcuttur. Birinci cümle bitmiş, noktalanmıştır. Ama ikinci cümle birinci cümleye çok uzak değil, onunla ilişkilidir. Işte bu cümle bağlayıcıları ikinci cümlenin başında, ortasında veya sonunda olabilirler.

Bu maddedekiler grup halinde verilecektir. Hepsinin kelime anlamı iyi bilinmelidir. Kullanımları aynı olduğu için birini iyi bilmek diğerlerini de bilmek anlamına gelir.

Paralellik kuranlar :  İki cümle arasında paralellik kurmak maksadıyla kullanılanlar ; üstelik ,ayrıca ,buna ek olarak ,hemde gibi anlamlar katarlar.

 • Also
 • Furthermore
 • Moreover
 • What’s more
 • In addition

Ayhan had serious claims about Tanju. Therefore,  we expected an explanation from him for three days.
Ayhan , Tanju hakkında ciddi iddialarda bulundu. Bu nedenle üç gün boyunca ondan açıklama bekledik.

Zıtlık kuranlar : İki cümle arasında zıtlık kurmak maksadıyla kullanılanlar ; bununla beraber,oysa ki,ancak ,öte yandan gibi anlamlar katarlar.

 • However
 • Nevertheless
 • Nonetheless
 • On the contrary
 • Still
It was very hot outside. Neverthless, they ran out to play.
Dışarısı çok sıcaktı. Öte yandan onlar oynamak için dışarı koşuştular.

Sebep-Sonuç ilişkisi kuranlar : Birinci cümle sonunda bir sonuç ortaya çıkar , bu sonucu belirtmek amacıyla kullanılanlar ; Bu nedenle , bundan dolayı ,böylece , bu yüzden ,sonuç olarak gibi anlamlar katarlar.

 • Therefore
 • Thus
 • Hence
 • As a result
 • Consequently

I wrote this lesson .Consequently , you are learning conjuctions now.
Bu dersi yazdım . Sonuç olarak şimdi bu konuyu öğreniyorsunuz.

Seçenek sunanlar : Alternatif sunan bağlayıcılardır . aksi halde ,yoksa , aksi taktirde gibi anlamlar katarlar.

 • Or else
 • Otherwise

* İki cümle arasında  nokta bulunması sebebiyle bağlaç(conjunction ) yerine  , bağlayıcı ( connector ) kullanmak gerekir.

** Connector (bağlayıcı)  ikinci cümlenin içinde olmak zorundadır. İkinci cümle connector yeri değiştirilerek üç biçimde yazılabilir.

 • Therefore,  we expected an explanation from him for three days.
 • We ,therefore, expected an explanation from him for three days.
 • We expected an explanation from him for three days ,therefore .

*** Connector cümle çevirisi yaparken ilk başta çevirilir.

**** Noktalı virgülü  takiben de connector kullanabilirz. Çünkü (; semi colon) den sonra cümle sona ermiştir.

 Correlative Conjunction

İlişki sağlayan bağlaçlar anlamında kullanılırlar.

Not only ….but also….. : sadece değil ……….aynı zamanda
Both …..and…. : hem……….hem de
Whether ……….or : gerek ……….gerekse (olsun ……….olsun)
Either ….or…. : ya ……….ya da (iki seçenekten biri)
Neither ….nor …..: ne ……….ne de (iki seçenekten hiç biri)

Örnek Cümleler ve Kullanımlar

“Not only ……….but also” ve “Both ……….and” bağlaçları anlam bakımından benzerlik gösterirler.Bu yüzden şayet bir bağlaç sorusunda bu iki bağlaçta seçeneklerde varsa muhtemelen ikisi de cevap olmayacaktır.

“Not only ……….but also” bağlacının kullanımında “but also” bölümünde bazı istisnalar söz konsudur. Sadece  ’ but ‘ yada sadece  ‘ also ‘ olabilir. Bir diğer değişle bu bağlaç “not only ……….but ” yada “ not only ………..also ” biçiminde karşımıza çıkabilir.

Also de, da ,dahi  manasına gelmektedir. Aynı  manaya gelen “as well” kelimesi de “also” yerine geçebilir.Öte yandan bu kullanımda önemli bir değişiklik söz konsudur . “as well” sözcüğü “but”tan ayrılır ve cümle sonunda kullanılmalıdır.

The robbers not only killed the passengers but also crashed whatever there are.
The robber not only killed the passengers also crashed whatever there are.
The robber not only killed the passengers but crashed whatever there are.
The robber not only killed the passengers but crashed whatever there are as well.
Soyguncular yanlızca yolcuları öldürmedi, aynı zamanda ne varsa yerle bir ettiler. ( dört cümlenin (çevirisi) anlamıda aynıdır)

“Not only ……….but also” ve “Both ……….and” bağlaçları anlam bakımından yakın olduklarından yukarıdaki cümle “both ………..and”  yapısıyla da ifade edilebilir.

The robber both killed the passengers and crashed whatever there are.
Soyguncular hem yolcuları öldürdüler , hem de ne varsa yerle bir ettiler.

Görüldüğü gibi iki cümle arasında anlam yönünden çok fark bulunmuyor. Ama dil bigisel bakımdan farklıdırlar.

They must either listen to teachers  or leave the school.
Ya öğretmenlerini dinlemeliler ya da okuldan ayrılırlar.

Mr.Hasan neither worked nor helped his family with their business.
O ne çalıştı ne de ailesine işlerinde yardımcı oldu.

İstinai Durum

Not only ……….but also kullanırken “not only” kısmı cümlenin başında da kullanılabilir. Bu kullanım bağlacın kolaylıkla fark edilebilmesi için yapılan bir değişilikliktir. Böylece bir kural ihlali olduğundan dolayı telafisi gerekmektedir. Bu da “not only”den sonraki cümlenin devrik olması ile gerçekleştirilir.
Reyhan not only insulted his friends but also hit them.
Not only did he insult his friends but also hit them.
Reyhan yanlızca arkadaşlarına hakaret etmedi aynı zamanda arkadaşlarına dövdü.

Adverbial (Subordinating) Conjunction

I met Hasan when I was in France.
Fransa’dayken Hasan ile karşılaştım.

Bu tarz cümlelerde bir temel cümle ve bir yan cümle olmak üzere iki cümlecik bulunur ve bu iki cümleyi bağlamak için bir bağlaca (adverbial conjunction) ihtiyacımız olacaktır

Uyarı :  Bu bağlaçların diğerlerinden ayırt eden önemli bir özellik mevcuttur . Bu tarz bağlaçlar anlamlarını yan cümleciğin fiiline yüklerler.
Zarf cümleciği de başa konulabilmektedir , yani yukarıdaki cümleyi şu şekilde yazmak mümkün :

I met Hasan when I was in France.
When I was in France,I met Hasan .

 

Time Conjunctions : Zaman bağlaçlarıdır. Olayın ne zaman gerçekleştiğini anlatırlar.

 • When: ……….dığı zaman
 • After: ……….den sonra
 • Before: ……….den önce
 • As: ……….iken
 • While: ……….iken
 • Just as: ……….tam iken
 • Until / Till: ……….ceye kadar
 • By the time: ……….ceye kadar
 • Since: ……….dığından beri
 • As soon as: ……….ir, ……….imez
 • As long as: ……….dığı sürece
 • Once: ………..ce / ca
 • No sooner ……….than: …..mesi ile …..mesi bir oldu
 • Hardly / Scarcely ……….when: tam …………mıştı ki ………..oldu

Son ikisinin yapısı değişik olmasına rağmen gerçekte manaları aynıdır. Önceleri sıkça bu ikisi sorulurdu.

Time bağlaçlarından en çok kullanılanları yukarıya çıkartıldı. Manalarıyla beraber çok iyi öğreneilmeliler.

Zaman Bağlaçlarının Kullanımları

1.) Zaman bağlaçlarının olduğu cümlecikte hiç bir future tense kullanılmaz.
Zaman uyumu çok önemlidir bu yüzden dikkat etmeniz gereken kesinlikle ana cümle ve yan cümlenin aşağıdaki gibi kullanılmamasıdır.

Past- Future

Present – Past

2.) Since: …dan beri anlamına gelir. Bu bağlaç bilinen zaman uyumuna aykırı yegane bağlaçtır.

(Present Perfect) + Since + (Simple Past)

I haven’t met them since they went to İstanbul. (Onlar İstanbul’a gittiklerinden beri onlarla karşılaşmadım.)
Bağlacın bulunduğu cümlecik yan cümleciktir.

Zaman Zaman yan cümlecik başa yazılabilir.

Since they went to İstanbul, I haven’t met them.
Since bağlacının olduğu cümlede neden temel cümlecik“present perfect tense , yan cümlecik simple past tense ile yazılır?

Bu soruyu bir örnek cümle ile cevap verebiliriz :
I haven’t met John since last month. (Ben onunla  geçen aydan beri karşılaşmadım.)

Zamanlar konusu anlatılırken “since”in present perfect ile sıklıkla kullamıldığını çünkü bu şekilde geçmişte olan bir durumun etkisinin şu ana kadar devam ettiğini belirtmiştim. Bu cümlede zarf olan “last month”kelimesinin yerini tutan bir cümleciğe de yer verebiliriz. Bu cümleciğin eylemi geçmişle alakalı olacağı için bunun da zamanı past olur. Bu nedenle since’in olduğu cümlelerde ana cümlepresent perfect tense , yan cümlecik simple past tense olur. Bu sebepten “since” bağlacı genel zaman uyumuna uymayan tek bağlaçtır.

3.) As ve While : ikisi de “………iken”  manasına gelir.

As ve While arasında fark mıdır?
Evet . Olayların oluşma süreleri bu iki bağlacın kullanımını belirler.

As : Kısa süreli eylemlerin ifadesinde kullanılır. dışarı çıkarken, odaya girerken gibi . Bu sebepten as bağlacının olduğu cümlede simple çatılar kullanılır.

While : Uzun süreli eylemlerin ifadesinde kullanılır. radyo dinlerken , ders çalışırken gibi. Bu sebepten while bağlacının olduğu cümlede  continuous’lu çatılar kullanılır.

As I came in, it started to snow.
Ben içeri girerken kar  yağmaya başladı.

While they were training, it started to snow.
Onlar antreman yaparken kar yağmaya başladı.

4.) Just as : …iken .  Bu bağlacın kullanımında 2. cümle zamanı as sebebiyle  kısa  süreli eylemlerdir fakat just tan dolayı da continuous’ludur. Bu sürekli zaman çoğunlukla past continuous tense dir.

Just as they were leaving the school , the earthquake started.
Tam okuldan ayrılırlarken , deprem başladı

5.) By the time / until – till : By the time bağlacı  until ve till  bağlaçlarından hem kullanım hemde anlam olarak ayrılmaz. Üçü de “.ceye kadar” manasına gelir.

[ Ana cüme >>> Future perfect ] –  [ By the time + yan cümle >>> Simple present ]
My grandparents will have slept by the time we come to the house.
By the time we come to the house, my grandparents will have slept.
Biz eve gelinceye kadar büyük annem babam  uyumuş olacak.

Yukarıdaki cümlede eve gitme olayının gelecekte olacağını , büyük anne babanın uyumasının da ileri vakitte olacak olan eve varma olayından önce olacağını anlamaktayız.

[ Ana cüme >>>  Past perfect ]  –  [ By the time + yan cümle >>>Simple Past ]
My grandparents had slept  by the time we came to the house.
By the time we came to the house, My grandparents had slept.
(Biz eve gelinceye kadar büyük annem babam uyumuştu.)

“by”lı cümlede Zaman dilimi gelecekte ise: Future Perfect Tense kullanılmalıdır.

France’s population will have exceeded 130 millions by 2050.
Fransanın nüfusu ikibin elli yılına kadar 130 milyonu geçmiş olacak.
“by”lı cümlede Zaman dilimi geçmişte ise: Past Perfect tense kullanılmalıdır.
Turkey had applied to the EU by the end of 1950s.
Turkiye 1950’lerin sonuna kadar AB’ne başvurmuştur.

By the time için verilen durumlar Until / Till için söz konusu olamaz.

Handan will wait for Ahmet until he comes back.
Agmet geri gelinceye kadar Handan onu bekleyecektir.

Bihassa “since ve by the time” bağlaçlarının kullanımlarını tam anlamıyla kavramak lazım.
I had no sooner arrived at my school than it started to snow.
Okuldan varmamla  kar yağmaya başlaması bir oldu.

İki eylem vardır. İkinci eylem past; ilk eylem Past perfect ile anlatılmalıdır.
Yukarıdaki cümleyi “hardly………..when” ile de aynı manaya gelecek biçimde ifade edebiliriz.

I had hardly arrived at my school when it started to snow.
Mrs. Yasemin had no sooner got a car than she had an accident. (Yasemin hanımın arabayı alması ile kaza yapması bir oldu.)

Not: “no sooner……….than” ve “hardly…………when” bağlaçları kullanımda cümlenin başında gelebilir. Bu kural ihlali olması sebebiyle telafi olarak cümle devrik kullanılması gerekir.

No sooner had Mrs. Yasemin got a car than she had an accident.

Cause Conjunction (Sebep bağlaçları) 

Sebep bağlaçları ile ana cümlede olan olayın nedeni yan cümlede açıklanmaya çalışılır. Bu bağlaçlar  “…….dığı için” manasına gelmektedir.  Zaman uyumuna dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

 • Because
 • As
 • Since
 • Seeing that
 • Now that
 • Given that

Aşağıda yer alan kelimeler normal kullanımları ile edat görevindedir ve biliyoruz ki edatlar bir isim ile kullanılırlar. Aşağıdaki edatların hepsinin manası “…..den dolayı”dır.Aşağıdaki edatlara “the fact that” eklenerek bağlaç görevi yüklenir. Bağlaç göreviyle kullanılmaları halinde yukarıdakiler gibi “….dığ için” manasına gelirler.

 • Due to
 • Owing to
 • Because of ……….den dolayı + the fact that: ……….dığı için
 • On account of
 • In view of

My father asked the hotel manager for a new room since the room we stayed at was too small.
Kaldığımız oda çok küçük olduğu için babam otel müdüründen yeni bir oda istedi.

Zaman uyumu sebebiyle yukarıdaki cümlede since “….den beri” olarak değil de “…..dığı için” manasına gelmektedir.

We cancelled the meeting owing to the snow.
Kardan dolayı toplantıyı iptal ettik.

Yukarıdaki kullanımyla “owing to” edat görevini üstlenmektedir. Çünkü edatlar bir isimle kullanılmalıdırlar ; bir cümleyle değil. Ayrıca the fact that eklenmemiştir. Aşağıda bunu bağlaç olarak görelim.

We canceled the meeting  owing to the fact that it was snowing.
Kar yağdığı için toplantıyı iptal ettik.

 Concession Conjunction (Zıtlık Bağlaçları)

Dil bilgisel açıdan bakıldığında cümlelere zıtlık hemen farkedilir. Üstelik bu bağlaç tipine “contrast” bağlaçları da  adı verilmektedir.

 • Though
 • Even though
 • Although
 • Despite the fact that
 • In spite the fact that

5 kelimede eşanlamlıdır “…..e rağmen” manasına gelmektedirler. “despite ve in spite of” edat görevini üstlenmiştir ; öte yandan  “the fact that” eklenmesi ile bağlaç görevini alırlar.

 • Whereas
 • While

Yukarıdaki 2 zıtlık bağlacı “….iken, oysa” manasına gelmektedirler.

 • However + (Sıfat – Zarf)
 • Whatever + (isim)
 • No matter + (QW)

Zıtlık bağlaçları arasında  en önemli üçü  yukarıdakilerdir.  “ne olursa olsun” gibi bir zıtlık manası içermektedirler.

Normal şartlar altında bağlaçları takiben bir özne gelir. Eğer bir bağlaç kullanımında özneden evvel bir kelime gelmekteyse , bağlaç kesinlikle yukarıdaki üçünden bir tanesi olacaktır. Bu yapıda çoğunlukla  KPDS’de sorulan however olacaktır.

However hard Şeyma may study Maths, she can’t achieve it.
Şeyma ne kadar çok çalışırsa çalışsın matematiği beceremez.

Whatever decision the goverment may take, inflation seems to increase.
Hükümet hangi kararı alırsa alsın, enflasyon artacak gibi görünüyor.)
No matter what Aslı says, she can’t convince me.
Aslı ne derse desin beni ikna edemez.

Reply

ingilizceogreniyorum
Yandex.Metrica